ژانویه 10, 2018

پروژه آب نیرو

ژانویه 10, 2018

سیمیلاتوری ماهان کرمان

کارفرما : هواپیمایی ماهان مساحت کل : 10320 متر مربع زمینه فعالیت : مشاوره – تامین تجهیزات – ن صب و راه اندازی
ژانویه 10, 2018

کارخانه خودروسازی زامیاد

کارفرما : خودروسازی زامیاد مساحت کل : 20000 متر مربع زمینه فعالیت : مشاوره – تام ین تجهیزات – نصب و راه اندازی
ژانویه 10, 2018

پژوهشکده صنعت نفت