خدمات

خدمات شرکت مشاور آتش نشانی ایمن صنعت

 • تشکیل پرونده در سازمان آتش نشانی و هماهنگی امور اداری پرونده پروژه از طریق کارتابل شرکت مشاور اتش نشانی
 • هماهنگی و پیگیری جهت دریافت نقشه های فاز دوم مصوب معماری و دریافت دستورالعمل صادره توسط سازمان از کارفرما جهت طراحی نقشه های آتش نشانی
 • طراحی شماتیک و جانمایی سیستم اعلام حریق تمامی ساختمان
 • طراحی شماتیک و جانمایی سیستم اطفا حریق تمامی ساختمان
 • طراحی و محاسبه سیستم هیدرولیکی به همراه ریپورت شبکه اسپرینکلر
 • طراحی و محاسبه سیستم شبکه آتش نشانی و فشار لازم شبکه سیستم پمپاژ مربوط به آن در صورت نیاز
 • طراحی و محاسبه سیستم کشف و اعلام حریق دستی و اتوماتیک
 • طراحی و محاسبه فشار لازم شبکه آب آتش نشانی
 • طراحی و محاسبه مخزن مورد نیاز جهت آب آتش نشانی
 • طراحی و محاسبه سیستم پمپاژ اتوماتیک جهت شبکه آب آتش نشانی
 • طراحی سیستم فشار مثبت پلکان و آسانسور به صورت شبکه­ ای (کانال کشی به همراه دریچه در هر طبقه)
 • طراحی سیستم تخلیه دود و هوای تازه لابی امن و لابی آسانسور آتش نشان
 • طراحی سیستم تخلیه دود و هوای جبرانی آتریوم
 • طراحی سیستم کنترل و مدیریت دود پارکینگ­ ساختمان از طریق کانال کشی
 • طراحی سیستم کنترل و مدیریت دود پارکینگ ساختمان از طریق جت فن
 • محاسبه و ارائه مشخصات فنی دریچه ­های سیستم اگزاست و هوای تازه
 • محاسبه و ارائه مشخصات فنی دمپرها و موتور دمپرهای سیستم اگزاست و هوای جبرانی پارکینگ
 • محاسبه و ارائه مشخصات فنی فن­ های تخلیه دود F300 و هوای جبرانی پارکینگ
 • محاسبه و ارائه مشخصات جت فن­ های F300 مورد نیاز
 • طراحی و انتخاب نوع خاموش کننده های دستی متناسب با نیاز محل های مورد استفاده در تمامی ساختمان
 • محاسبه تعداد و تعیین محل نصب تابلوهای شمارنده طبقات وخروج اضطراری و سایرعلایم مورد نیاز در تمامی ساختمان
 • نظارت بر تست سیستم اعلام حریق و تحویل از پیمانکار مربوطه
 • نظارت بر تست سیستم اطفاء حریق و تحویل از پیمانکار مربوطه
 • نظارت بر تست سیستم اسپرینکلر و تحویل از پیمانکار مربوطه
 • نظارت بر تست سیستم اگزاست و هوای تازه پارکینگ و تحویل از پیمانکار مربوطه
 • نظارت بر تست سیستم فشار مثبت پلکان و آسانسور و تحویل از پیمانکار مربوطه
 • نظار بر تست سیستم تخلیه دود و هوای جبرانی آتریوم و تحویل از پیمانکار مربوطه
 • نظارت بر حسن اجرای تمامی موارد فوق و کنترل تست های مربوط به تحویل عملیات اجرایی در هر مرحله
 • مشاوره به کارفرما جهت خرید تجهیزات مورد نیاز سیستم های اعلام، اطفا و اگزاست حریق
 • نظارت در خریداری درب های دودبند ومقاوم حریق و جک های مربوط به آن جهت باکس های پلکان در تمامی طبقات و سایر فضاهای مورد نیاز
 • نظارت در خریداری تجهیزات جانبی استخر (مطابق ضوابط آتش نشانی در صورت نیاز)
 • نظارت برخریداری اقلام مورد نیازآتش نشانی براساس مشخصات فنی و استانداردهای لازم با رعایت صرفه اقتصادی
 • نظارت و کنترل اقلام و مصالح مصرفی سیستم های آتش نشانی در جهت عملکرد بهینه سیستم ها
 • نظارت بر حسن اجرای تست و تحویل پروژه به سازمان آتش نشانی
 • نظارت بر اجرا و اخذ تائیدیه آتش نشانی پوشش اسکلت فلزی طبق قوانین و مکاتبات مربوط به سازمان با ایجاد اصلاحات ذکر شده از طرف شرکت ایمن صنعت
 • تکمیل اوراق مربوط توسط شرکت مجری و مالک جهت تعیین وقت بازدید و آماده سازی پروژه جهت اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی
 • اخذ تائیدیه نهایی و پایانکار تاسیسات آتش نشانی از سازمان آتش نشانی تهران