کشف زبان و ارتباط برقر کردن مردم با یکدیگر از روش صحبت کردن رامیتوان مهم ترین عامل پیشرفت بشر دانست که از ابتدای کشف زبان تا به امروز ببسیار مورد استقبال قرارگرفته و رایج ترین روش ارتباطی بین انسان ها شناخته میشود.

از آنجایی که در تمامی اماکن و سازمان ها نیاز به یک سیستم پیام رسانی عمومی وجود دارد ، با بکارگیری سیستم صوت و پیجینگ میتواند در افزایش کفیت اطلاع رسانی بسیار موثر واقع شود.