اطفاء حریق

به مجموعه اقداماتی که جهت اطفا و یا کنترل حریق صورت میگیرد اطفا حریق میگویند. سیستم های اطفا حریق به دو دسته کلی اطفا حریق دستی و اطفا حریق خودکار تقسیم بندی میشوند.

اطفا حریق دستی پس از مشاهده آتش توسط افراد و یا آتش نشانان انجام میشود و اطفا حریق اتوماتیک معمولا بدون دخالت انسان و به صورت خودکار اقدام به اطفا و مهار آتش میکند.

انواع سیستم های اتوماتیک اطفا حریق

  • سیستم اطفا حریق گازی
  • سیستم اطفا حریق واتر میست
  • سیستم اطفا حریق فوم
  • سیستم اطفا حریق پودری (آیروسل)
  • سیستم اطفا حریق آبی
  • سیستم اطفا حریق Vortex