جلوگیری از آتش در سیستم‌های صنعتی متنوع است. حفاظت از این بخش‌ها باید با توجه به بار حاصل از آتش‌سوزی و مواد ذخیره‌شده در آنها ایجاد شود. در سیستم‌های صنعتی تقریبا از تمام انواع سیستم‌های خاموش‌کننده استفاده می‌شود.

خاموش‌کننده‌های این نوع محیط ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • یک سیستم اسپرینکلر برای حفاظت از فرایند تولید
  • زنگ هشدار آتش‌نشانی برای فضاهای اداری
  • سیستم خاموش‌کننده گاز برای اتاق‌های کامپیوتر و سرور