phoca_thumb_m_تولید-با-106-درصد-ظرفیت-اسمی-در-پتروشیمی-لاله